latviski по-русски in english
Akcijas

Garantija

1. Interneta veikalā 4baby.lv piedāvātām precēm tiek nodrošināta ražotāja rūpnīcas garantija.
2. Garantijas termiņš ir norādīts izvēlētās preces aprakstā. Saņemot preci, Jūs saņemiet garantijas apliecību ar atrunātiem garantijas nosacījumiem. Ja garantijas laikā precēm ir radušās tehniskas problēmas, tām tiek veikts bezmaksas garantijas remonts atbilstoši produkta ražotājrūpnīcas noteikumiem.
3. Šajā gadījumā Jums ar garantijas apliecību un/vai ar preces apmaksu apliecinošiem dokumentiem/u jāgriežas pie garantijas apliecībā norādītā konkrētās preces servisa nodrošinātāja.
4. Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju, kā arī pārbaudīt, vai pareizi aizpildīts garantijas talons.Aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt garantijas talonā norādītos datus - šādā gadījumā talons tiks atzīts pār spēkā neesošu.
5. Jūsu pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.
6. Saskaņā ar "LR MK noteikumi par distances līgumu" klientam ir tiesības atteikties un atgriezt preci 14 kalendāra dienu laikā, preci atdot atpakaļ,nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atgriezt preci no pasūtījuma saņemšanas dienas. Atgriežamā prece nedrīkst būt lietota, tai jābūt ir oriģinālajā iepakojumā, kā arī nedrīkst būt sabojāts iepakojums un marķējums.).

Ja jūs izmantojat atteikuma tiesības 14 dienu laikā atgriezt preci, Jūs sedzat visus ar piegādi saistītos izdevumus. Ja Jūs izmantojat atteikuma tiesības preces brāķa gadījumā, visus ar piegādi saistītos izdevumus sedzam mēs. Preču atgriešanas noteikumi:

· Prece oriģinālajā iepakojumā jānosūta Uzņēmējam.

· Brāķa gadījumā jāpievieno čeks par atpakaļ sūtīšanas izdevumiem.

· Jāpievieno aizpildītā atpakaļ atgriešanas veidlapa.

· Prece jāsūta atpakaļ ar Latvijas Pasta starpniecību kā ierakstītu sīkpaku.

Ja visu būsiet izdarījuši pēc noteikumiem, pēc atgrieztā sūtījuma saņemšanas Uzņēmējs darba dienu laikā uz pirkumā izmantoto kartes kontu, vai preču atgriešanas veidlapā norādīto kontu Jums atgriezīs Jūsu pirkuma summu, atņemot no tās piegādes izmaksas.

 Svarīgi! Distances līguma noteikumi attiecas tikai uz prēcem, kuri tika piegādāti ar kurjera vai Latvijas pasta starpniecību, noteikumi neattiecas uz precēm, kuri tika saņemti veikalā. Preču grupas, kas nav atgriežamas vai aizvietojamas: Personiskas higiēnas prēces (piemēram bērnu podiņi, autiņi, biksītes, kā arī grūtnieču/barošanas apakšveļa utml) un vienreiz lietojamas prēces ( autiņi, lācītes utml). Preces nogāde atpakaļ veicama uz klienta rēķina.

Uzmanību! Lūdzam sazināties ar mums pirms atgriešana tiks veikta telefoniski vai arī pa e-pastu:

(BITE) (+371) 22110263

(LATTELECOM) (+371)67536965

(TELE2) (+371) 22110147
(TELE2) (+371) 22110189
(BITE) (+371) 22110162
(BITE) (+371) 25856238
e-pasta adrese: info (at) 4baby.lv
7. Garantija neattiecas uz: a) aksesuāriem, kuri ietilpst izstrādājuma komplektācijā (barošanas elementi, antena, tālvadības pults, saslēgšanas vadi u.t.) ; b) izstrādājuma piederumiem vai daļām, tādiem kā putekļu maisi; sukas, spuldzes, drošinātāji; stikla, porcelāna, auduma un papīra daļas; ar roku kustināmas plastmasas detaļas, kuru nolietošanās ir normālā parādība.
8. Garantijas noteikumi neparedz arī mehānismu tīrīšanu. Šāda veida pakalpojumi tiek sniegti pēc klienta pieprasījuma un jāapmaksa atsevišķi.
9. Garantija netiek uzskatīta par derīgu:
• 1. ja ir konstatēti mehāniski bojājumi, kuri radušies klienta neuzmanības dēļ
• 2. ja ir konstatēti bojājumi, kuri radušies nepārvaramas varas dēļ un nav atkarīgi no pārdevēja vai ražotāja:
• • bojājumi, kuri radušies dabas katastrofu, zibens trieciena vai ugunsgrēka dēļ
• • bojājumi, kurus izraisījuši nepiederīgu priekšmetu, šķidruma vai kukaiņu un tml. iekļūšana izstrādājuma iekšpusē;
• • bojājumi, kuri radušies sliktas kvalitātes ūdens (ar palielinātu kaļķa, hlora, rūsas vai smiltis daudzumu) izmantošanas rezultātā;
• • bojājumi, kuri radušies neatbilstošu ķīmisku sastāvu lietošanas rezultātā;
• • bojājumi, kuri radušies sprieguma svārstīšanos maiņstrāvas rezultātā, komunikāciju un satelīttelevīzijas tīkla parametru nesakritības un citu sadzīves faktoru dēļ.
• 3. gadījumā, ja klients nav pildījis lietošanas pamācībā minētās prasības, uzglābašanas vai izstrādājuma transportēšanas prasības, kā arī, ja tiek konstatēts nepareizas pieslēgšanas vai uzstādīšanas fakts;
• 4. ja izstrādājums tiek izmantots neatbilstoši tā lietošanas mērķim vai profesionālos nolūkos;
• 5. gadījumā, ja klients ir labojis, kopējis vai pazaudējis servisa karti;
• 6. jebkāda veida bojājumu gadījumā, ja tiek konstatēts garantijas plombas vai sērijas numura bojāšana, iekļūšana izstrādājuma iekšpusē un komunikāciju mainīšana vai bojāšana.

Atcerieties
Ja jūs neieradāties pēc jūsu pasūtījuma uz pastu un tas atgriežas pie mums atpakaļ, mēs pēc jūsu pieprasījuma varam atgriezt jums naudu par pasūtījumu, izņemot izdevumus uz pasūtījuma sūtīšanu pie jums un atpakaļ, kā arī izņemot 10% no pasūtījuma summas (bet ne mazāk par 10.00 EUR) kā komisiju par pasūtījuma apstrādi.

SIA 4baby pārņem visas SIA IMP garantijas likumiskas saistības saskaņā ar likumā noteiktām garantijas noteikumu termiņiem.

Patērētāju tiesību aizsardzības likums
VII nodaļa 
Patērētāja tiesību pārkāpuma novēršana

27.pants. Patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu 

(1) Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Par preces iegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad ražotājs vai pārdevējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgo preci. 

(2) Ja ražotājs vai pārdevējs precei vai pakalpojuma sniedzējs pakalpojumam ir devis garantiju, pēc šā panta pirmajā daļā minētā termiņa beigām patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu visā atlikušajā garantijas termiņa laikā saskaņā ar garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem. 

(3) Kārtību, kādā piesakāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, kā arī organizējama preces vai pakalpojuma ekspertīze, nosaka Ministru kabinets.

(22.11.2001. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2008. likumu, kas stājas spēkā 23.07.2008.)

28.pants. Patērētāja tiesības, ja viņam pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece 

(1) Patērētājs, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs pieprasīt, lai ražotājs vai pārdevējs veic vienu no šādām darbībām: 

1) attiecīgi samazina preces cenu; 

2) novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzina patērētājam izdevumus par neatbilstības novēršanu; 

3) apmaina preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem; 

4) atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu. 

(2) Prece apmaināma vai tās neatbilstība līguma noteikumiem novēršama bez atlīdzības (tajā skaitā bez preces nosūtīšanas, darba, materiālu un citu izmaksu atlīdzināšanas) un saprātīgā termiņā, neradot neērtības patērētājam un ņemot vērā preces raksturu, kā arī paredzamo tās lietošanas nolūku. 

(3) Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem atklājas vēlāk nekā sešus mēnešus pēc preces pārdošanas, patērētājs ir tiesīgs: 

1) vispirms pieprasīt, lai ražotājs vai pārdevējs bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzina patērētājam izdevumus par neatbilstības novēršanu, vai apmaina preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem (izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams); 

2) gadījumā, kad ražotājs vai pārdevējs nevar apmainīt preci vai saprātīgā termiņā novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem, neradot neērtības patērētājam, — pieprasīt, lai ražotājs vai pārdevējs samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu proporcionāli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizētā ekspertīzē konstatētajam preces nolietojumam. 

(4) Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt patērētāja iespējas izmantot preci, patērētājs nevar prasīt, lai ražotājs vai pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Preces neatbilstība līguma noteikumiem uzskatāma par maznozīmīgu, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizētā ekspertīzē konstatēts, ka preces neatbilstība nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā. 

(5) Ja preces nepareiza vai nekvalitatīva uzstādīšana ir kļuvusi par iemeslu preces neatbilstībai līguma noteikumiem, bet preci uzstādījis pārdevējs vai trešā persona saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar pārdevēju, kā arī ja preci uzstādījis patērētājs saskaņā ar nepareizu (neprecīzu) vai valsts valodā netulkotu lietošanas pamācību, tad prece ir uzskatāma par neatbilstošu līguma noteikumiem un patērētājs ir tiesīgs pieprasīt no pārdevēja šajā pantā paredzēto prasību izpildi. 

(6) Šā panta pirmajā daļā minēto tiesību izmantošana neizslēdz patērētāja tiesības pieprasīt zaudējuma atlīdzību vai līgumsoda samaksu. 

(7) Līguma noteikumiem neatbilstošas lielgabarīta preces un par 10 kilogramiem smagākas preces ekspertīzes veikšanai, nocenošanai, trūkumu novēršanai, apmaiņai vai līguma atcelšanai nogādā ražotājs vai pārdevējs uz sava rēķina. Ja ražotājs vai pārdevējs atsakās nogādāt preci, patērētājs ir tiesīgs nogādāt preci pats vai ar trešās personas palīdzību, bet uz ražotāja vai pārdevēja rēķina. 

(8) Ja preci nogādā patērētājs, ražotājam vai pārdevējam triju dienu laikā pēc izdevumus apstiprinoša dokumenta saņemšanas jāatlīdzina izdevumi, kas patērētājam radušies sakarā ar preces nogādāšanu.

(22.11.2001. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.11.2009. likumu, kas stājas spēkā 24.12.2009.)

Ministru kabineta noteikumi Nr.631 

Rīgā 2006.gada 1.augustā (prot. Nr.40 11.§)
Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu
Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27.panta trešo daļu
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu (turpmāk - prasījums) un organizējama preces vai pakalpojuma ekspertīze.
2. Patērētājs piesaka prasījumu ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam tā juridiskajā adresē vai preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas vietā.
3. Ražotāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja pienākums ir pieņemt un izskatīt patērētāja prasījumu. Patērētājs prasījumu var izteikt mutiski vai iesniegt rakstisku prasījuma pieteikumu (arī nosūtot pa pastu).
4. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs atsakās izpildīt patērētāja mutiski izteiktu prasījumu par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem vai atliek prasījuma izpildi uz vēlāku laiku, ražotāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja pienākums ir informēt patērētāju par tiesībām iesniegt rakstisku prasījuma pieteikumu.
5. Patērētājs rakstiski iesniegtajā prasījuma pieteikumā norāda: 

5.1. prasījuma pieteikuma adresāta (ražotāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja) nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu; 

5.2. patērētāja (prasījuma pieteicēja) vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas adresi; 

5.3. konstatēto preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem; 

5.4. preces vai pakalpojuma ietvaros iznomātās vai izgatavotās jaunās, uzlabotās vai pārveidotās lietas (turpmāk - lieta) nosaukumu, daudzumu vai vienību skaitu un identifikācijas pazīmes (ja prece vai lieta tiek atdota atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam) vai informāciju par to, kā iespējams precei vai lietai piekļūt, ja preci vai lietu praktisku iemeslu dēļ (smagāka par 10 kg, uzstādīta dzīvesvietā) nav iespējams uzrādīt, iesniedzot prasījuma pieteikumu; 

5.5. prasījuma pieteikumam pievienotos dokumentus vai dokumentu kopijas; 

5.6. prasījuma pieteikuma iesniegšanas datumu; 

5.7. informāciju par to, ka patērētājs vēlas patstāvīgi pieteikt ekspertīzi, ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nepiekrīt apmierināt prasījumu.
6. Patērētājs prasījuma pieteikumā formulē ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam izvirzīto prasību. Prasījuma pieteikumu sagatavo divos eksemplāros. Prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.Ja sniegtā pakalpojuma rezultāts ir nematerializēts, tad patērētājs, iesniedzot pakalpojumu sniedzējam prasījuma pieteikumu, pievieno dokumentus (ja tādi ir) vai dokumentu kopijas, uz ko viņš atsaucas kā uz savas prasības pamatojumu.
7. Prasījuma pieteikumu patērētājs sagatavo brīvā formā vai aizpilda prasījuma pieteikuma veidlapu (pielikums).
8. Ja prasījuma pieteikumā norādīta šo noteikumu 5.1., 5.2.un 5.3.apakšpunktā minētā informācija un pievienota darījumu apliecinoša dokumenta kopija, izvirzītās prasības izpildi aizliegts pakārtot kādam nosacījumam (formalitātei).
9. Iesniedzot prasījuma pieteikumu ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam, patērētājs: 

9.1. uzrāda vai nodod preci vai lietu; 

9.2. sniedz informāciju par to, kā iespējams precei vai lietai piekļūt, ja preci vai lietu praktisku iemeslu dēļ nav iespējams uzrādīt, iesniedzot prasījuma pieteikumu.
10. Prasījuma pieteikumu paraksta patērētājs (pieteicējs) vai tā pārstāvis. Ja prasījuma pieteikumu paraksta patērētāja (pieteicēja) pārstāvis, prasījuma pieteikumam pievieno pilnvaru, kas apliecina pārstāvības tiesību.
11. Ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam, saņemot prasījuma pieteikumu, ir pienākums uz patērētāja pieteikuma eksemplāra: 

11.1. uzrakstīt vārdu "Saņemts" vai uzlikt spiedogu "Saņemts" un apliecināt saņemšanu ar parakstu; 

11.2. norādīt pieteikuma saņemšanas datumu; 

11.3. norādīt pieteikuma saņēmēja vārdu, uzvārdu un amatu; 

11.4. sniegt īsu rakstisku preces vizuālo novērtējumu, ja prece vai lieta tiek nodota vienlaikus ar prasījuma pieteikumu.
12. Ja patērētājs, iesniedzot prasījuma pieteikumu, ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam atdod preci vai lietu, tad ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nodrošina, lai prece vai lieta līdz nodošanai ekspertīzei un pēc saņemšanas no tās līdz atdošanai patērētājam netiktu bojāta vai pārmainīta.
13. Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs pretēji prasījuma pieteikumā izvirzītajai prasībai nav tiesīgs patvaļīgi novērst preces vai pakalpojuma trūkumus.
14. Patvaļīga trūkumu novēršana pretēji prasījuma pieteikumā izvirzītajai prasībai neatbrīvo ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju no pienākuma izpildīt prasījuma pieteikumā izvirzīto prasību. Izdevumi, kas radušies, patvaļīgi novēršot trūkumus, patērētājam nav jāatlīdzina.
15. Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs desmit dienu laikā pēc prasījuma pieteikuma saņemšanas sniedz patērētājam rakstisku atbildi par pieņemto lēmumu attiecībā uz prasījuma pieteikumā izvirzīto prasību, ja minētajā laikposmā nav panākta abpusēja rakstiska vienošanās par prasības izpildi vai alternatīvu prasības izpildes veidu.
16. Rakstiski vienojoties ar patērētāju, var noteikt arī garāku termiņu atbildes sniegšanai uz prasījuma pieteikumu.
17. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs piekrīt izpildīt patērētāja prasību vai rakstiski vienojas par alternatīvu prasības izpildes veidu, tad ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs rakstiski informē patērētāju par attiecīgās prasības izpildes datumu. Prasība izpildāma septiņu dienu laikā pēc atbildes uz prasījuma pieteikumu sniegšanas termiņa beigām, ja puses nav rakstiski vienojušās par citu termiņu.
18. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs atsakās izpildīt patērētāja prasību, tas rakstiski sniedz patērētājam pamatotu atteikumu.
19. Ja patērētājs prasījuma pieteikumā nav izteicis vēlmi patstāvīgi pieteikt preces vai pakalpojuma ekspertīzi, tad pēc prasības izpildes atteikuma saņemšanas patērētājs sniedz rakstisku atbildi ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam, informējot, ka: 

19.1. patērētājs vēlas patstāvīgi pieteikt preces vai pakalpojuma ekspertīzi; 

19.2. ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieteikt preces vai pakalpojuma ekspertīzi.
20. Ja patērētājs ir izteicis vēlmi patstāvīgi pieteikt preces vai pakal­pojuma ekspertīzi un, iesniedzot prasījuma pieteikumu, ir nodevis preci vai pakalpojuma rezultātā radīto lietu ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam, tad ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs pēc patērētāja pieprasījuma nekavējoties atdod nodoto preci vai lietu patērētājam.
21. Ja no sniegtā pakalpojuma rakstura vai faktiskajiem apstākļiem izriet, ka, veicot ekspertīzi, nav iespējams noskaidrot sniegtā pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, vai ja, sniedzot pakalpojumu, netiek radīta jauna lieta vai salabota, uzlabota jau esoša lieta, vai ja sniegtā pakalpojuma rezultāts ir nematerializēts, ekspertīzi neveic. Izdevumus, kas rodas, veicot nelietderīgu ekspertīzi, neatlīdzina.
22. Ja ekspertīzes veikšana nav lietderīga, ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs vienojas ar patērētāju par prasības izpildes veidu un (vai) apmēru.
23. Ja starp patērētāju un ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju rodas strīds par ekspertīzes veikšanas lietderību, strīdu izšķir šo noteikumu 48.punktā minētā iestāde.
24. Ja patērētājs ir izteicis vēlmi patstāvīgi pieteikt preces vai pakalpojuma ekspertīzi, viņš ir tiesīgs izvēlēties vienu no šo noteikumu48.punktā minētās iestādes datu bāzē norādītajiem ieteicamajiem ekspertīzes veicējiem. Pēc patē­rētāja lūguma šo noteikumu48.punktā minētā iestāde sniedz konsultācijas iespējamo ekspertu izvēlē.
25. Ja patērētājs nav izteicis vēlmi patstāvīgi pieteikt preces vai pakalpojuma ekspertīzi, tad triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu19.2.apakšpunktā minētās patērētāja atbildes saņemšanas ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs: 

25.1. izvēlas vienu no šo noteikumu 48.punktā minētās iestādes datu bāzē norādītajiem ieteicamajiem ekspertīzes veicējiem; 

25.2. piesaka preces vai pakalpojuma ekspertīzi; 

25.3. nogādā ekspertīzes veicējam ekspertīzei pakļaujamo preci vai lietu, ja prece ir lielgabarīta vai smagāka par 10 kg vai ja prece vai lieta atdota, iesniedzot prasījuma pieteikumu, vai paziņo patērētājam, uz kurieni jānogādā ekspertīzei pakļaujamā prece vai lieta, ja tā nav atdota, iesniedzot prasījuma pieteikumu.
26. Preces vai pakalpojuma ekspertīzes pieteikumu ekspertīzes veicējam iesniedz rakstiski, norādot, kas ekspertīzē jānoskaidro.
27. Ekspertīzes pieteikumam pievieno ekspertīzes veikšanai nepieciešamos dokumentus: 

27.1. patērētāja prasījuma pieteikuma kopiju; 

27.2. ražotāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja atbildes kopiju patērētājam; 

27.3. informāciju par veiktajiem remontiem (ja tādi bijuši); 

27.4. normatīvtehniskos dokumentus (ja tādi ir); 

27.5. līguma vai citu dokumentu kopijas, kuros noteiktas ekspertīzei pakļaujamai precei vai pakalpojumam izvirzāmās prasības.
28. Ja nepieciešams, ekspertīzes veicējs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju par ekspertīzei iesniegto preci vai lietu.
29. Ja šo noteikumu 27.punktā minēto dokumentu oriģināli vai kopijas ir svešvalodā, eksperts ir tiesīgs pieprasīt tulkojumu valsts valodā.
30. Preces vai pakalpojuma ekspertīzi veic, lai noskaidrotu: 

30.1. preces vai pakalpojuma atbilstību līguma noteikumiem (ja tādu nav,- atbilstību parasti izvirzāmajām prasībām); 

30.2. neatbilstības līguma noteikumiem veidu un rašanās cēloņus; 

30.3. neatbilstības līguma noteikumiem nozīmīgumu (noskaidro, vai neat­bilstība nepazemina preces vai pakalpojuma pamatfunkciju izpildes kvalitāti un vai to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas pārmaiņas preces vai lietas izskatā); 

30.4. preces vai izgatavotās jaunās lietas nolietojuma pakāpi.
31. Ja ekspertīzes veicējam ekspertīzes laikā atbilstības noteikšanai nepieciešams veikt pārbaudes vai eksperimentus, pakļaujot preci vai lietu fiziskai vai ķīmiskai iedarbībai, kuras dēļ prece vai lieta var tikt bojāta vai daļēji zaudēt savas īpašības, ekspertīzes veicējs preces pārbaudi ar sagraujošām kontroles metodēm veic tikai ar patērētāja rakstisku piekrišanu.
32. Ekspertīzes veicējs ekspertīzi veic un eksperta atzinumu sagatavo mēneša laikā pēc ekspertīzes pieteikšanas.
33. Ekspertīzes veicējs piecu dienu laikā pēc ekspertīzes rezultātu noformēšanas izsniedz, nogādā vai nosūta ekspertīzes pieteicējam divus ekspertīzes atzinuma eksemplārus.
34. Ja ekspertīzes pieteicējs ir ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs, tad tas nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc ekspertīzes atzinuma saņemšanas iesniedz, nogādā vai nosūta patērētājam vienu ekspertīzes atzinuma eksemplāru un, ja nepieciešams, paziņo patērētājam kārtību, kādā var saņemt ekspertīzei atdoto preci vai lietu.
35. Ekspertīzes izdevumus sedz ekspertīzes pieteicējs, piesakot ekspertīzi. Ekspertīzes pieteicējs, kas samaksājis ekspertīzes veicējam par ekspertīzes izdevumiem, ir tiesīgs pieprasīt, lai prasījuma pieteikuma izskatīšanā iesaistītā otrā puse atmaksātu tiešos ekspertīzes izdevumus, ja tās viedokļa nepamatotība izriet no ekspertīzes atzinuma.
36. Ja ekspertīzi ir pieteicis patērētājs un viņa viedokļa pamatotība izriet no ekspertīzes atzinuma, tad ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam septiņu dienu laikā pēc slēdziena saņemšanas ir pienākums atmaksāt patērētājam tiešos ekspertīzes izdevumus.
37. Ja ekspertīzi ir pieteicis ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs un tā viedokļa pamatotība izriet no ekspertīzes atzinuma, taču patērētājs atsakās atmaksāt ekspertīzes pieteicējam tiešos ekspertīzes izdevumus, ekspertīzes pieteicējs tos piedzen Civillikumānoteiktajā kārtībā.
38. Ekspertīzes veicējs pēc šo noteikumu 48.punktā minētās iestādes pieprasījuma sniedz informāciju par ekspertīzes pieteikšanu, veikšanu un rezultātiem.
39. Preces vai pakalpojuma ekspertīzi ir tiesīgs veikt šo noteikumu 48.punktā minētās iestādes datu bāzē iekļauts: 

39.1. ekspertīzes veicējs; 

39.2. normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu noteiktajā kārtībā sertificēts eksperts vai akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija.
40. Ekspertīzes veicējs ir neatkarīgs ekspertīzes veikšanā un atzinuma sagatavošanā. Par eksperta atzinuma patiesumu un objektivitāti ir atbildīgs ekspertīzes veicējs.
41. Preces vai pakalpojuma ekspertīzes atzinumu noformē rakstiski. Atzinumā norāda šādu informāciju: 

41.1. ekspertīzes veicēja firma, reģistrācijas numurs un pilnvarotās personas paraksts, ja ekspertīzes veicējs ir juridiska persona; 

41.2. ekspertīzes izdarīšanas vieta un datums; 

41.3. ekspertīzes izdarīšanas pamatojums; 

41.4. persona, kas pieteikusi ekspertīzi; 

41.5. dati par ekspertu (vārds, uzvārds, izglītība, specialitāte un apakšspecialitāte, kā arī sertifikāta (ja tāds ir) numurs); 

41.6. ekspertam uzdotie jautājumi un pamatotas atbildes uz tiem; 

41.7. konstatētās neatbilstības līguma noteikumiem (to veidi, rašanās cēloņi un nozīmīgums); 

41.8. ekspertīzē izmantotā metodika un (vai) standarti; 

41.9. preces vai pakalpojuma ietvaros iznomātās vai izgatavotās jaunās, uzlabotās vai pārveidotās lietas nolietojuma pakāpe (ja nepieciešams).
42. Ja ekspertīzē atzīts, ka patērētāja prasījuma pieteikumā izvirzītā prasība ir pamatota, vai šo noteikumu 48.punktā minētā iestāde ir sniegusi saistošus norādījumus ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam, tad ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc ekspertīzes atzinuma vai saistošo norādījumu saņemšanas izpilda patērētāja prasību.
43. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs rakstiski atsakās novērst to preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, par kuru ekspertīzē atzīts, ka patērētāja prasība ir pamatota, un patērētājs pats vai ar trešās personas palīdzību ir novērsis neatbilstību līguma noteikumiem, tad prasījumu par izdevumu atlīdzināšanu (pievienojot izdevumus apliecinoša dokumenta kopiju) patērētājs piesaka ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam pēc tam, kad novērsta preces vai pakalpojuma neatbilstība līguma noteikumiem.
44. Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs izskata patērētāja prasījumu par izdevumu atlīdzināšanu, kas pieteikts saskaņā ar šo noteikumu 43.punktu, un nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc izdevumus apliecinošo dokumentu saņemšanas atlīdzina izdevumus, kas patērētājam radušies, novēršot preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem.
45. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs piekrīt izpildīt patērētāja prasību, patērētājs ir tiesīgs atkārtoti pieteikt prasījumu par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem laikposmā, kas atlicis līdz likumā noteiktā prasījuma pieteikšanas termiņa beigām.
46. Likumā noteiktajā prasījuma pieteikšanas termiņā neieskaita laikposmu, kas pagājis no prasījuma pieteikšanas dienas līdz dienai, kad novērsta preces vai pakalpojuma neatbilstība līguma noteikumiem. Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs darījumu apliecinošajā dokumentā norāda datumu, kad novērsta katra preces vai pakalpojuma neatbilstība līguma noteikumiem.
47. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs atsakās pieņemt un izskatīt patērētāja prasījuma pieteikumu vai izpildīt patērētāja prasību, kuras pamatotību atzinusi ekspertīze, vai citādi neievēro šajos noteikumos minēto kārtību, patērētājs var iesniegt sūdzību šo noteikumu 48.punktā minētajā iestādē.
48. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vai cita iestāde, kuras kompetencē saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tirgus uzraudzība attiecīgajā jomā: 

48.1. atbilstoši kompetencei izveido, uztur, aktualizē un publisko ekspertīzes veicēju datu bāzi (turpmāk - datu bāze); 

48.2. izskata patērētāju iesniegumus un sūdzības par šo noteikumu pārkāpumiem; 

48.3. dod saistošus norādījumus ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam, ja ekspertīzes veikšana nav lietderīga; 

48.4. ja nepieciešams, dod saistošus norādījumus ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam attiecībā uz patērētāja prasības izpildi; 

48.5. atbilstoši kompetencei administratīvi soda ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju par šo noteikumu neievērošanu.
49. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vai cita iestāde, kuras kompetencē saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tirgus uzraudzība attiecīgajā jomā, iekļauj ekspertīzes veicējus datu bāzē, kā arī izslēdz no tās. Reģistrācijas atteikumu vai lēmumu izslēgt no datu bāzes ekspertīzes veicējs ir tiesīgs apstrīdēt administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
50. Lai reģistrētos datu bāzē, ekspertīzes veicējs Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai citā iestādē, kuras kompetencē saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tirgus uzraudzība attiecīgajā jomā, iesniedz: 

50.1. akreditāciju apliecinošus dokumentus (ja tādi ir); 

50.2. apliecinājumu, ka ekspertīzes veicējs var nodrošināt konkrētu ekspertīžu veikšanu; 

50.3. apliecinājumu par ekspertīzes veicēja izglītību un pieredzi konkrētajā jomā; 

50.4. informāciju par pieejamo tehnisko nodrošinājumu ekspertīžu veikšanai.
51. Ja ir izmaiņas šo noteikumu 50.punktā minētajās ziņās, ekspertīzes veicējs, kas iekļauts datu bāzē, iesniedz Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai citā iestādē, kuras kompetencē ir tirgus uzraudzība attiecīgajā jomā, aktualizētu informāciju.
52. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vai cita iestāde, kuras kompetencē saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tirgus uzraudzība attiecīgajā jomā, izslēdz ekspertīzes veicēju no datu bāzes: 

52.1. pamatojoties uz ekspertīzes veicēja iesniegumu; 

52.2. pamatojoties uz pierādījumiem par eksperta neobjektivitāti vai neprofesionalitāti; 

52.3. ja ekspertīzes veicējs vairākkārt neievēro šajos noteikumos minēto ekspertīzes veikšanas un eksperta atzinuma noformēšanas kārtību.
53. Pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs noformē un izvieto šo noteikumu tekstu tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietā tā, lai patērētājam tas būtu labi pieejams, redzams un izlasāms.
54. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumus Nr.154 "Kārtība, kādā piesakāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu un organizējama preces vai pakalpojuma ekspertīze" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 48.nr.).
Ministru prezidents A.Kalvītis 

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Pielikums 
Ministru kabineta 
2006.gada 1.augusta noteikumiem Nr.631

06.JPG (48822 bytes)